Tượng Phong Thủy Khác

Tượng Tam đa bằng bột đá phong thủy xanh nhỏ FH229G

3,120,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Bộ tam đa phước lộc thọ bột đá màu (tại Việt Nam)

Tượng Quan công ngồi phong thủy bằng bột đá xanh FH276G

3,817,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Quan Công bằng bột đá (tại Việt Nam) + Kích thước (dài

Tượng Phước Lộc Thọ phong thủy bằng bằng bột đá xanh nhỏ FH229G

3,120,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Bộ tam đa phước lộc thọ bột đá màu (tại Việt Nam)

Tượng Quan đế thánh công bằng bột đá phong thủy mạ vàng FH275G

3,816,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Quan Công vàng đen đứng, bằng bột đá màu (tại Việt Nam).

Bộ tượng Tam Đa phong thủy bằng bột đá mạ vàng nhỏ FH230G

2,167,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Bộ tam đa phước lộc thọ mạ vàng (tại Việt Nam) +

Tượng Thần Tài phong thủy bằng bột đá mạ vàng đứng lớn FH271G

7,401,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Thần tài bột đá mạ vàng (tại Việt Nam). + Kích thước

Tượng Thần tài phong thủy bằng bột đá mạ vàng nhỏ FH267G

926,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Thần tài bột đá mạ vàng (tại Việt Nam). + Kích thước